1-3 of 3 results

Show

点击星标 (登録する) ,产品可登录到“我的目录”中。

产品·服务 我的目录
no-image
触摸屏一体机 PT-F07WA-100 - 触摸屏PC / 无框架式 / 7-inch LCD, 电阻方式触屏 / Atom E3845 (BayTrail SoC) / DC电源
no-image
触摸屏一体机 PT-F10SA-120 - 触摸屏PC / 无框架式 / 10.4-inch LCD, 电阻方式触屏 / Atom E3845 (BayTrail SoC) / DC电源
no-image
触摸屏一体机 PT-F12SA-120 - 触摸屏PC / 无框架式 / 12.1-inch LCD, 电阻方式触屏 / Atom E3845 (BayTrail SoC) / DC电源